Có 1 kết quả:

gé wù zhì zhī

1/1

gé wù zhì zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to study the underlying principle to acquire knowledge (idiom); pursuing knowledge to the end