Có 1 kết quả:

gé wǎng

1/1

gé wǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(math.) lattice