Có 1 kết quả:

Gé luó níng gēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Groningen, province and city in the Netherlands