Có 1 kết quả:

Gé lǔ jí yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Georgia (country)