Có 1 kết quả:

jié tān ào zhà

1/1

Từ điển Trung-Anh

brutal, greedy, arrogant and deceitful (idiom)