Có 1 kết quả:

guì pí

1/1

guì pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Chinese cinnamon (Cinnamonum cassia)
(2) cassia bark