Có 1 kết quả:

táo shù

1/1

táo shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) peach tree
(2) CL:株[zhu1]