Có 1 kết quả:

zhuō shàng xíng diàn nǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

desktop computer