Có 1 kết quả:

zhuō zi ㄓㄨㄛ

1/1

zhuō zi ㄓㄨㄛ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) table
(2) desk
(3) CL:張|张[zhang1],套[tao4]