Có 1 kết quả:

zhuō bù

1/1

zhuō bù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái khăn trải bàn

Từ điển Trung-Anh

(1) tablecloth
(2) (computing) desktop background
(3) wallpaper
(4) CL:條|条[tiao2],塊|块[kuai4],張|张[zhang1]