Có 1 kết quả:

zhuō yǐ bǎn dèng

1/1

zhuō yǐ bǎn dèng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chairs and tables
(2) household furniture