Có 1 kết quả:

zhuō jī

1/1

zhuō jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

desktop computer