Có 1 kết quả:

zhuō dēng

1/1

zhuō dēng

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái đèn bàn

Từ điển Trung-Anh

desk lamp