Có 1 kết quả:

zhuō miàn

1/1

zhuō miàn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mặt bàn, bề mặt của cái bàn

Từ điển Trung-Anh

(1) desktop
(2) tabletop