Có 1 kết quả:

zhuō miànr shàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) on the table
(2) fig. everything open and above board