Có 1 kết quả:

zhuō miàn

1/1

zhuō miàn

giản thể

Từ điển phổ thông

mặt bàn, bề mặt của cái bàn