Có 1 kết quả:

tóng rén

1/1

tóng rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) puppet burial object
(2) wooden effigy buried to put a curse on sb