Có 1 kết quả:

sāng shù

1/1

sāng shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mulberry tree, with leaves used to feed silkworms

Một số bài thơ có sử dụng