Có 1 kết quả:

qiáo jiē

1/1

qiáo jiē

giản thể

Từ điển phổ thông

làm cầu nối, làm trung gian

Từ điển Trung-Anh

bridging (in computer networks)