Có 1 kết quả:

qiáo jiē qì

1/1

qiáo jiē qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bridge (networking)