Có 1 kết quả:

qiáo duàn

1/1

qiáo duàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scene (in a movie etc)
(2) bridging element (in a performance)