Có 1 kết quả:

huà shù

1/1

huà shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

birch