Có 1 kết quả:

zhuāng gòu zhàn dào

1/1

Từ điển Trung-Anh

pile trestle