Có 1 kết quả:

suō luó

1/1

suō luó

phồn thể

Từ điển phổ thông

cây sa la (sinh ở nước Lưu Cầu)

Từ điển Trung-Anh

(1) spinulose tree fern
(2) Cyathea spinulosa (botany)

Một số bài thơ có sử dụng