Có 1 kết quả:

tǒng lǐ shè yú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to shoot fish in a barrel
(2) to attempt sth too easy