Có 1 kết quả:

gǎn zi

1/1

gǎn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pole
(2) stick
(3) club
(4) gang of bandits