Có 1 kết quả:

liáng shàng jūn zǐ

1/1

liáng shàng jūn zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the gentleman on the roof beam
(2) fig. a thief