Có 1 kết quả:

Liáng Shān bó yǔ Zhù Yīng tái ㄌㄧㄤˊ ㄕㄢ ㄅㄛˊ ㄩˇ ㄓㄨˋ ㄧㄥ ㄊㄞˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

The Butterfly Lovers, Chinese folktale of the tragic love between Liang Shanbo and Zhu Yingtai