Có 1 kết quả:

liáng jià

1/1

liáng jià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) roof beam
(2) rafters