Có 1 kết quả:

Liáng Chén yú

1/1

Từ điển Trung-Anh

Liang Chenyu (1521-1594), Ming dramatist of the Kunshan opera school