Có 1 kết quả:

bāng zǐ qiāng

1/1

bāng zǐ qiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a general term for local operas in Shangxi, Henan, Hebei, Shandong etc
(2) the music of such operas