Có 1 kết quả:

tiáo jiàn fǎn yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

conditioned response