Có 1 kết quả:

mèng huàn pào yǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) illusion (Buddhism)
(2) pipe dream