Có 1 kết quả:

Lí jù fèi tuó

1/1

Lí jù fèi tuó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Rigveda, Indian religious poem