Có 1 kết quả:

suō biāo

1/1

suō biāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

spear