Có 1 kết quả:

tī zi

1/1

tī zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ladder
(2) stepladder