Có 1 kết quả:

tī ēn tī dāng liàng ㄊㄧ ㄜㄋ ㄊㄧ ㄉㄤ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

TNT equivalent