Có 1 kết quả:

tī tián

1/1

tī tián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stepped fields
(2) terracing

Một số bài thơ có sử dụng