Có 1 kết quả:

xiè xì

1/1

xiè xì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to arrest and shackle
(2) to clap in irons

Một số bài thơ có sử dụng