Có 1 kết quả:

xiè dòu

1/1

xiè dòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) armed confrontation
(2) bust-up between gangs