Có 1 kết quả:

fàn cè bèi yè

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sanskrit on Talipot palm leaves (idiom); Buddhist scripture