Có 1 kết quả:

fàn hàn duì yīn ㄈㄢˋ ㄏㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sanskrit-Chinese transliteration