Có 1 kết quả:

jiǎn fāng

1/1

jiǎn fāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the prosecution
(2) prosecutors