Có 1 kết quả:

jiǎn cè yí

1/1

jiǎn cè yí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sensor
(2) detector