Có 1 kết quả:

jiǎn suǒ

1/1

jiǎn suǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to retrieve (data)
(2) to look up
(3) retrieval
(4) search