Có 1 kết quả:

jiǎn yàn

1/1

jiǎn yàn

giản thể

Từ điển phổ thông

kiểm nghiệm, kiểm tra

Từ điển Trung-Anh

(1) to inspect
(2) to examine
(3) to test