Có 1 kết quả:

qì shǒu

1/1

qì shǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to give up defending
(2) to yield
(3) to surrender