Có 1 kết quả:

qì yòng

1/1

qì yòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stop using
(2) to abandon
(3) abandoned
(4) deprecated