Có 1 kết quả:

qì jué

1/1

qì jué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to abandon
(2) to forsake

Một số bài thơ có sử dụng