Có 1 kết quả:

qì xié guī zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to give up evil and return to virtue